شبکه های اجتماعی دادور

شبکه های اجتماعی دادور

برای آگاهی شهروندان از موضوعات حقوقی و آشنایی با قوانین و حقوق خود ، مطالبی را به صورت کوتاه، مختصر و مفید در شبکه های اجتماعی در طول روز در ساعت های مختلف گذاشته می شود. * در هر کدام از شبکه های اجتماعی که دادور فعالیت می کند ، مطالب متفاوت و مختلفی از […]